Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Rodo    ZGODA

Zoopsycholog

mgr Katarzyna Witkowska

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU NA STRONIE WWW.PSIGLOS.PL z 25.08.2022


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej www.psiglos.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.psiglos.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.psiglos.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.psiglos.pl, prowadzony jest przez firmę Psi Głos Katarzyna Witkowska, ul. Błońska 33, 05-505, Błonie, NIP: 1231485009 REGON: 387872042.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania zakupu kursów online, webinarów, a także konsultacji behawioralnych w ramach sklepu internetowego;

b.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) komputer z dostępem do sieci Internetu,

b.) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą aplikacji JavaScript.

c.) minimalna rozdzielczość ekranu 640x 480 pixeli

d.) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.psiglos.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady składania zamówień na usługę kursów online, webinarów oraz konsultacji behawioralnych.

3.1. W celu złożenia zamówienia Zamawiający zamawia usługę webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej dla Uczestnika, podając jej/jego dane: imię i  nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej. W przypadku konsultacji behawioralnej dodatkowo Uczestnik wypełnia ankietę dotyczącą zgłaszanego problemu swojego psa.

3.2. Zamawiający ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

3.3. Po przesłaniu zamówienia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie zapisu na webinar, kurs online lub konsultację behawioralną. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3.4. Płatność za usługę odbywa się poprzez elektroniczny przelew środków przez portal PayU.

3.5. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych Organizator skontaktuje się z Zamawiającym w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy.

3.6. Zgody marketingowe – uczestnik może wyrazić zgody marketingowe. Zgody marketingowe są niezbędne jeśli uczestnik, chce wziąć udział w darmowym wydarzeniu takim jak darmowy webinar, darmowa lekcja, czy wersja demo kursu. Adres mailowy uczestnika, może być wykorzystywany do wysyłania informacji promocyjnych ze strony www.psiglos.pl. Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoje zgody.

IV. Zasady realizacji usług i zasady uczestnictwa w webinarze, kursie online lub konsultacji behawioralnej.

4.1. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma link umożliwiający udział w webinarze, kursie online lub konsultacji behawioralnej na adres e-mail podany przy zamówieniu usługi.

4.2. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w webinarze, kursie online lub konsultacji behawioralnej osobom trzecim.

4.3. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

4.4. Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej.

4.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu webinaru, kursów online i konsultacji behawioralnych lub warunków technicznych ich organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Webinarze, w tym w szczególności:

a) błędne podane danych kontaktowych,

b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,

c) nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

4.7. Jeśli wystąpiły okoliczności po stronie Uczestnika, uniemożliwiające mu udział w webinarze, kursie online lub konsultacji behawioralnej, Uczestnikowi przebada dostęp do webinaru, kursu online i konsultacji behawioralnej.

4.8. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres email podany przez Uczestnika w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. W przypadku kursów on-line oraz webinarów dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości email.


V. Własność intelektualna/Prawa autorskie

5.1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści w  ramach Webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej przez okres jej trwania. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści webinaru, kursów online lub konsultacji behawioralnych ani udostępniania tych treści osobom trzecim.

5.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej bez pisemnej zgody Organizatora.

5.3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści webinaru oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.


VI. Zasady zwrotów

6.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

6.2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Psi Głos Katarzyna Witkowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Psi Głos Katarzyna Witkowska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres: kontakt@psiglos.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

7.4.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Psi Głos Katarzyna Witkowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


VIII. Ochrona danych osobowych

8.1.Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest firma Psi Głos Katarzyna Witkowska (dalej „Administrator”).

8.2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się pod adresem kontakt@psiglos.pl.

8.3.  Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

⋅ organizacji webinarów, kursów online lub konsultacji behawioralnych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej.

⋅ prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze.

⋅ prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody.

⋅ obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja webinaru, kursu online lub konsultacji behawioralnej,

⋅ dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych .

8.4.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w webinarze, kursie online i konsultacji behawioralnej.

8.5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

8.6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

⋅ w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,

⋅ w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,

⋅ w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.

⋅ w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

8.7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

⋅ podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne, platformy kursowe, platformy do webinarów), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniami,

⋅ niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych),

⋅ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

8.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

⋅ dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,

⋅ wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,

⋅ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

⋅ wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Psi Głos Katarzyna Witkowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Psi Głos Katarzyna Witkowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Psi Głos Katarzyna Witkowska.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.